§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy (http://altaj.com.pl/) zwany dalej „Sklepem „Ałtaj””, „Sklepem Internetowym” lub „Sprzedającym”, jest prowadzony przez AŁTAJ Maciej Wiliński z siedzibą w Chełmie, ul. Wojciecha Kossaka 16, 22-100 Chełm, NIP: 5632402540.

2. Sklep „Ałtaj” prowadzi sprzedaż materiałów opałowych w formie detalicznej i hurtowej

3. W celu dokonania zakupu w Sklepie „Ałtaj” wymagane jest posiadanie adresu (e-mail), dostępu do Internetu oraz urządzenia z dostępem do przeglądarki internetowej. Sprzedawca dokona starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe przy użyciu różnych sprzętów elektronicznych oraz  typów dostępu do Internetu, jednak nie gwarantuje, że każdy rodzaj sprzętu i dostępu do Internetu umożliwi korzystanie ze Sklepu Ałtaj.

4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu „Ałtaj”, w tym ceny i opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację handlową. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

5. Aby złożyć zamówienie w Sklepie „Ałtaj”, konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu, który jest dostępny każdorazowo do wglądu, podczas składania zamówienia oraz bezpośrednio na stronie głównej sklepu.

6. Sprzedający dokłada wszelkich starań aby zapewnić poprawne działanie sklepu internetowego w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem sklepu należy składać na adres e-mail: sklep@altaj.com.pl.

§2 Asortyment

1. Asortyment Sklepu „Ałtaj” wyceniony w polskich złotych (PLN). Ceny zawierają podatek VAT (tj. są cenami brutto) i obowiązują do wyczerpania zapasów. Podane ceny obejmują koszt transportu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Sprzedający ma prawo do zmiany obowiązujących cen towaru, wycofania towarów oraz zamieszczania informacji o nowych towarach. Sprzedający może także tworzyć akcje promocyjne, które ma prawo modyfikować oraz anulować przed określonym wcześniej terminem zakończenia, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży przed wprowadzeniem tych zmian ani praw osób uprawnionych do skorzystania z promocji według jej zasad i podczas jej trwania.

3. Sprzedawca dokłada wszelkich możliwych starań, aby wyświetlana ilość towaru w sklepie, pokrywała się ze stanem magazynowym. W przypadku całkowitej lub częściowej niedostępności towaru, kupujący („Kupujący”) zostanie niezwłocznie (nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy) powiadomiony przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji. Sprzedający może zaoferować usługę zastępczą o tej samej lub zbliżonej jakości i przeznaczeniu w tej samej lub zbliżonej cenie. Kupujący nie ma obowiązku korzystania z usługi zastępczej, a także ma prawo do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku gdy ze względu na brak dostępności, towar nie może zostać dostarczony, a Kupujący nie zdecyduje się na usługę zastępczą (o ile zostanie zaoferowana), Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w terminie do trzydziestu dni od dnia zawarcia umowy) zwrócić Kupującemu uiszczoną należność za zamówienie.

5. W przypadku wprowadzenia sprzedaży promocyjnej, Sprzedawca sporządzi regulamin promocji, zawierający wszystkie niezbędne informacje do funkcjonowania tej formy sprzedaży.

§3 Transakcje

1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie „Ałtaj” należy postępować zgodnie z krokami składającymi się na wypełnienie formularza kupna. Podczas składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych teleadresowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu zamieszkania.

2. Po wypełnieniu formularza elektronicznej sprzedaży, Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji. Umowa uznana jest za zawartą w momencie otrzymania informacji o przyjęciu oraz zaksięgowaniu środków za towar na koncie Sprzedającego.

3. W przypadku Kupujących będących osami fizycznymi, które chcą dokonać zakupu wyrobów węglowych bez akcyzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku akcyzowym, Kupujący są zobowiązani do  złożenia oświadczenia o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów węglowych („Oświadczenie”). Wypełnione Oświadczenie dla danego Kupującego dostarczone jest razem z towarem. Kupujący jest zobowiązany do podpisania Oświadczenia i przekazania go kurierowi lub kierowcy Sprzedającego, który dostarczył towar. W przypadku, w którym Kupujący zrezygnuje ze zwolnienia z akcyzy, w tym odmówi podpisania Oświadczenia, Sprzedający przesyła do Kupującego dodatkową fakturę na wartość należnego podatku akcyzowego. Jeżeli Kupujący poinformuje Sprzedającego o rezygnacji ze zwolnienia z akcyzy przed wysyłką towaru, Sprzedający doliczy wartość należnej akcyzy do ceny towaru.

4. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia Kupującego przez Sprzedającego następuje niezwłocznie po zawarciu umowy.

5. W Sklepie „Ałtaj” możliwa jest sprzedaż łączona. Możliwość taka jest dostępna dzięki koszykowi zakupowemu. W przypadku sprzedaży łączonej, proces składania zamówienia jest analogiczny do tego o którym mowa w § 3 pkt 1 oraz 2.

§4 Płatności

1. W Sklepie „Ałtaj” płatności możliwe są za pośrednictwem przelewów bankowych, w tym za pomocą szybkich przelewów Dotpay. Za dokonanie płatności uważa się moment, w którym środki wpłyną na konto Sklepu „Ałtaj”. Realizacja zamówienia zaczyna się natychmiast po zaksięgowaniu środków.

2. Przy przelewie na konto bankowe, Kupujący nie ponosi żadnych kosztów dodatkowych – za wyjątkiem ewentualnej dopłaty akcyzy w przypadku braku podpisania i przekazania Sprzedającemu Oświadczenia zgodnie z §3 ust. 3.

3. Kupujący może także zapłacić za pobraniem. W tym celu należy wybrać opcję „za pobraniem” przy składaniu zamówienia. Opcja „za pobraniem” jest dodatkowo płatna, a wysokość opłaty uzależniona jest od firmy kurierskiej. Wysokość opłaty wskazana jest podczas składania zamówienia.

§5 Dostawa

1. Towary zamówione w sklepie „Ałtaj” dostarczane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka za granicę możliwa jest jedynie po indywidulanym uzgodnieniu ze Sprzedającym.

2. Towar jest wysyłany na paletach opakowanych folią stretch.

3. Czas przygotowania towaru do nadania uzależniony jest od sezonu, w którym jest on sprzedawany i wynosi od 1 do 3 dni roboczych. Sprzedający dołoży wszystkich starań aby potwierdzenie dostawy oraz realizacja zamówienia, przebiegła najszybciej jak to możliwe. Czas dostarczenia towaru jest uzależniony od firmy kurierskiej i innych dostępnych form logistycznych (w tym transportu własnego Sprzedającego lub jego dystrybutorów) i może wynieść do dwóch tygodni.

4. Do Kupującego towar dostarczany jest przez Sprzedawcę, dystrybutorów produktów Sprzedającego lub  współpracującą ze Sprzedawcą firmę kurierską.

5. W przypadku dostawy transportem własnym przez Sprzedającego, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym przed planowaną dostawą. W przypadku wysyłki przez firmę kurierską obwiązują sposoby kontaktu praktykowane przez daną firmę kurierską.

6. Sklep „Ałtaj” oferuje także możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym.

7. W momencie otrzymania towaru od firmy kurierskiej, Kupujący winien sprawdzić stan oraz zgodność towaru z zamówieniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy sporządzić protokół reklamacyjny, który zawiera opis uszkodzenia. W tym przypadku towar wraz ze wszystkimi dokumentami należy zwrócić kurierowi. Cała procedura powinna być przeprowadzona w obecności kuriera, który ma obowiązek posiadać niezbędne do jej przeprowadzenia dokumenty.

8. Kupujący jest zobowiązany do podpisania faktury i Oświadczenia (w przypadku korzystania ze zwolnienia z akcyzy), które dostarczy mu kurier lub kierowca współpracujący ze Sprzedającym lub dystrybutorem, a także przekazania tych dokumentów do ww. osób.

9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kupującego pod wskazanym adresem w godzinach doręczenia. W przypadku braku obecności Kupującego w momencie jego dostarczenia, Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami wynikającymi z konieczności ponowienia dostawy węgla lub innego towaru, w wysokości maksymalnie do kwoty 246 zł za jedną paletę, a także kosztami magazynowania przesyłki, jeżeli takimi Firma Ałtaj zostanie obciążona.

10. Droga prowadząca do wskazanego miejsca rozładunku musi być utwardzona, wolna od zakazów czy ograniczeń ruchu oraz odpowiednia dla wjazdu przez pojazd, który dostarcza towar. W przeciwnym razie kurier lub kierowca nie ma obowiązku rozładunku towaru we wskazanym miejscu, a może rozładować go w innym dostępnym pobliskim miejscu (np. przed bramą wjazdową na teren posesji). W razie niespełniania tych warunków oraz niewyrażeniu zgody na rozładunek w innym dostępnym pobliskim miejscu, Kupujący może zostać obciążony kosztami dostarczenia towaru w inne miejsce niż wskazano przy zamówieniu lub kosztami odesłania towaru do Sprzedającego.

11. Sprzedający nie ma obowiązku informowania Kupującego o typie pojazdu, który dostarczy towar.

12. W sytuacji, gdy dostawa przesyłki musi być realizowana specjalnym np. mniejszym samochodem, do 3,5 – 7,5 tony (w związku z np. ograniczeniem tonażowym jezdni lub mostu, wąskiej drogi dojazdowej, itp.), powstałe z tego powodu dodatkowe koszty transportu (w wysokości 100 – 150 zł netto za jedną tonę opału) zobowiązany jest zapłacić Kupujący. Wysokość kosztów tej specjalnej dostawy jest uzależniona od wartości, jaką Firma Ałtaj zostanie obciążona przez firmy kurierskie.

13. Kierowca nie ma obowiązku wjazdu na posesję odbiorcy, pomocy przy rozładunku oraz umawiania się na konkretne godziny doręczeń.

14. W momencie przyjęcia i potwierdzenia odbioru, towar staje się własnością Kupującego.

15. W razie odstąpienia od umowy, nieprzyjęcia zamówienia, pomyłki w zamówieniu lub rezygnacji z niego po dokonaniu wysyłki towaru, koszty transportu maksymalnie do kwoty 400 zł za jedną paletę ponosi Kupujący. Wysokość kosztów jest uzależniona od wartości jaką Firma Ałtaj zostanie obciążona przez firmy kurierskie lub faktycznie poniesionych kosztów dostawy.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

2. Korzystając z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, Kupujący jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W oświadczeniu o odstąpieniu należy podać dane Kupującego oraz określić jakich towarów dotyczy odstąpienie. Oświadczenie to może być wysłane drogą pocztową na adres Sprzedającego:

AŁTAJ MACIEJ WILIŃSKI
ul. Kalinowa 11, 26-660 Wsola
lub drogą e-mailową na adres: sklep@altaj.com.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła Kupującemu potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy otrzymanego drogą elektroniczną (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Towar, który zwracany jest w ramach odstąpienia od umowy musi być kompletny (wraz ze wszystkimi integralnymi elementami) i nie może posiadać śladów użytkowania, a opakowanie nie może być rozerwane Do towaru należy załączyć wszystkie oryginalne dokumenty sprzedaży oraz wypełniony formularz zwrotu towaru, który należy dołączyć do opakowania. W przypadku, kiedy opakowanie jest rozerwane, traktuje się to jako ślady użytkowania towaru i Kupujący zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru oraz do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł za każde uszkodzone opakowanie palety na pokrycie kosztów związanych z ponownym przepakowaniem towaru przez Sprzedającego w celu dalszej odsprzedaży. Koszt ten naliczany jest przez Sprzedającego w momencie otrzymania zwrotu towaru i stwierdzenia uszkodzenia opakowania zewnętrznego, a Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tego kosztu w terminie 3 dni od daty dostarczenia towaru do Sprzedającego.

6. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący, który ma obowiązek zabezpieczyć przesyłkę w taki sposób by nie została uszkodzona w transporcie.

7. Zwrotu towaru można dokonać osobiście w punkcie sprzedaży Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym lub korzystając z usług kuriera.

8. Kupujący w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek do wysłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

9. W razie niezastosowania się Kupującego do procedury opisanej powyżej, Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zwracanego towaru.

10. Przy odstąpieniu od umowy należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy Kupującego. Procedura ta nie przekroczy terminu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego dokument o odstąpieniu od umowy oraz towar.

§7 Reklamacje i zwroty

1. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że towar (po przejściu na własność) posiada wady fizyczne lub nie jest zgodny z umową może:
złożyć reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową;
jeżeli jest konsumentem, może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady.

2. Wyłączona jest rękojmia pomiędzy przedsiębiorcami.

3. W przypadku gdy zostaną stwierdzone uszkodzenia mechaniczne towaru, Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. Informacje winne zostać wysłane za pośrednictwem poczty bądź e-mailem na adres: sklep@altaj.com.pl Zgłoszenie powinno zawierać kompleksowy opis wady bądź niezgodności produktu, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dowodem dokonania zakupu. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni.

4. Reklamowane towary z tytułu rękojmi lub niezgodności z umową, transportowane są przez firmę kurierską, na zlecenie i koszt Kupującego. Sklep „Ałtaj” nie przyjmuje paczek za pobraniem. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający zwróci Kupującemu udokumentowany koszt dostawy w wysokości nie większej niż standardowe koszty dla tego typu przesyłek. Z uwagi na niezależne od Ałtaj Maciej Wiliński poddawanie węgla procesowi „płukania” w kopalniach, aby nie zawierał miału i kamieni, Ałtaj Maciej Wiliński nie ponosi odpowiedzialności za zwiększoną wilgotność węgla.

5. W przypadku odbierania reklamowanego towaru przez Sprzedającego, aby umożliwić kurierowi odbiór towaru, Kupujący zobowiązany jest do przygotowania przesyłki do odbioru poprzez poukładanie worków równo na palecie oraz owinięcie folią stretch i ustawienia palety na twardym podłożu, tj. w formie w jakiej przesyłka została otrzymana. W razie braku odpowiedniego przygotowania towaru do odbioru Sprzedający może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi z tego tytułu w kwocie od 135 zł, do 300 zł.

6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Maciej Wiliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Ałtaj Maciej Wiliński z siedzibą w Chełmie, przy ulicy Wojciecha Kossaka 16, Numer NIP: 5632402540.

2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda lub niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Kupującego.

3. Dane mogą być udostępniane usługodawcy hostingowemu home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70 – 653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252, z kapitałem zakładowym w kwocie 1233 400 złotych w całości opłaconym, operatorowi płatności – spółce Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790 i/lub bankom i instytucjom finansowym, za pośrednictwem których płatność jest realizowana, firmom kurierskim oraz zewnętrznej firmie księgowej w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje wynikające z poszanowania prywatności i praw Kupujących stosowane w „Ałtaj” zawarte są w naszej Polityce prywatności znajdującej się pod adresem http://altaj.com.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies/.

4. Za wyjątkiem ww. sytuacji Ałtaj Maciej Wiliński nie ujawnia osobom trzecim, danych osobowych Kupujących bez ich zgody.

5. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, maksymalnie do 2 lat, a w celach fiskalnych, wynikających z przepisów podatkowych do 5 lat.

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.

9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy lub warunkiem uzyskania zwolnienia z akcyzy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy, a także realizacja obowiązków fiskalnych oraz dokonanie transakcji z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy.

11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu w celu dostosowania reklam do preferencji i zwyczajów użytkowników oraz dopasowania oferty do użytkowników i udzielenia rabatów, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

12. Decyzje w zakresie dopasowania oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści mogą być podejmowane automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, adresy stron internetowych, w których zrealizowane zostały zakupy, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Sklep „Ałtaj” zastrzega sobie prawo nagrywania i archiwizowania wszelkich form korespondencji między Sklepem „Ałtaj” a Kupującym w celu rozwiązania ewentualnych problemów dotyczących transakcji. W tym wypadku Sklep Ałtaj jest zobowiązany do nieujawniania treści rozmów bez zgody Kupującego osobom trzecim, chyba że są to podmioty uprawnione do uzyskania tej korespondencji na podstawie obowiązującego prawa lub korespondencja ujawniona jest w celu dochodzenia roszczenia, w tym doradcy prawnemu.

§9 Postanowienia końcowe

1. Ewentualne różnice w wyglądzie towaru, zamieszczonego na stronie Sklepu „Ałtaj”, a towarem rzeczywistym, wynikają z różnic między szatą graficzną opakowań a towarem rzeczywistym i nie są podstawą do reklamacji.

2. Wszystkie nazwy towarów, prezentowane na stronie sklepu internetowego istnieją w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.

3. Dane osobowe Kupujących są przetwarzane głównie w celach: potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji, zrealizowania dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres oraz obsługi reklamacji.

4. W przypadku spraw nieuregulowanych przez niniejszy regulamin, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. – o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Kupujących przez osoby nieuprawnione, dlatego Kupujący powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe.

6. Sklep „Ałtaj” nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z otrzymania od kupującego nieprawidłowych danych.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie Sklepu „Ałtaj”. Wprowadzone zmiany mają zastosowanie do transakcji złożonych po dacie opublikowania zmian.

8. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://altaj.com.pl/regulamin/

9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji